Windykacja

Należności za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków stają się wymagalne następnego dnia po upływie terminu zapłaty. Do przeterminowanych płatności stosowana jest procedura windykacyjna zgodna z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dnia 7 czerwca 2001 r.(Dz. U. z 2006 r. Nr.123 poz. 858 ze zm.) W przypadku nieuregulowania dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych przedsiębiorstwu przysługuje prawo odcięcia dostaw wody oraz wstrzymania odbioru ścieków. Dane dłużników podlegających odcięciu dostaw przekazane są do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatu Warszawskiego Zachodniego. Odbiorcy wskazuje się zastępczy punkt poboru wody do czasu uregulowania należności. Niezależnie od tych działań sprawa windykacji należności kierowana jest do sądu.