Reklamacje

Zgodnie z § 27 REGULAMINU Odbiorca ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi. Reklamacje te wnoszone są osobiście w Biurze Podawczym ZWiK, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej. Powiadomienie o sposobie załatwienia reklamacji zostanie udzielone w terminie 14 dni od daty wpływu.