Postanowienia ogólne

  • Ustawowy czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 30 dni, jednak Zakład Wodociągów i Kanalizacji wychodząc naprzeciw klientom w sprawach nieskomplikowanych stara się udzielić odpowiedzi niezwłocznie. Bieg czasu liczony jest od daty wpływu poprawnie wypełnionego formularza do Biura Podawczego ZWiK Ożarów Mazowiecki.
  • ZWiK Ożarów Mazowiecki nie pobiera opłat związanych z wydaniem w/w dokumentów.
  • Formularze zawierające braki zostają skierowane do uzupełnień.
  • Formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej zwik.ozarow-mazowiecki.pl w wersji edytowalnej do wypełnienia oraz PDF przeznaczonej do wydruku i odręcznego wypełnienia. Wszystkie formularze muszą zostać podpisane odręcznie i złożone w Biurze Podawczym ZWiK Ożarów Mazowiecki bądź przesłane za pośrednictwem tradycyjnej poczty listem poleconym