Podłączenie/Zawarcie umowy

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW

W celu uzyskania informacji na temat możliwości zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków danej posesji należy wypełnić i złożyć formularz Wniosek o udzielenie informacji w Biurze Podawczym ZWiK.

Istnieje możliwość uzyskania w/w informacji bez posiadania prawa do dysponowania nieruchomością.

Załączniki nie są wymagane.

KROK 1 PODANIE O USTALENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Posiadanie warunków technicznych jest niezbędne do wykonania projektu oraz budowy sieci i przyłączy wodnych i/lub kanalizacyjnych. W celu ich nabycia należy wypełnić i złożyć formularz  WNIOSEK WARUNKI TECHNICZNE w Biurze Podawczym ZWiK.

W przypadku posiadania przyłącza wodociągowego oraz chęci wykonania przyłącza kanalizacyjnego również należy rozpocząć procedurę od ubiegania się o wydanie warunków technicznych.

Wymagane załączniki:

  • akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej (kserokopia) lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • aktualny podkład geodezyjny w skali 1 : 500 – 2 szt.

KROK 2 PODANIE O UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO

Podanie o uzgodnienie PT  

KROK 3 ZGŁOSZENIE DO WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO

Zgłoszenie do wykonania przyłącza W celu wykonania włączenia do sieci wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu z Działem Technicznym ZWiK (nr tel. 22 722 25 49, 665 884 470, 603 224 418)

Wymagany załącznik:

  • Kserokopia uprawnień kierownika robót budowlanych.

UWAGA! Do wykonania inwestycji należy posiadać zgodę odpowiedniej JST na zajęcie pasa drogowego (jeśli dotyczy) oraz Projekt wykonawczy.

KROK 4 ZGŁOSZENIE DO ODBIORU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO

Zgłoszenie do odbioru technicznego przyłącza

KROK 5 PODANIE O ZAWARCIE UMOWY

Wypełniony formularz Podanie o zawarcie umowy ZWIK można złożyć podczas odbioru technicznego przyłącza pracownikowi ZWiK bądź w Biurze Podawczym ZWiK.

Wymagane załączniki:

  • akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej (kserokopia) lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, umowa najmu, umowa dzierżawy
  • Protokół Odbioru Końcowego (kopia) lub protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości protokół_zdawczo_odbiorczy_nieruchomości
  • Zgoda współwłaściciela na zawarcie umowy – ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NA ZAWARCIE UMOWY
  • Zaświadczenie o numerze NIP, REGON (dotyczy firm)
  • Odpis KRS (dotyczy firm)

Po informacji telefonicznej ZWiK o przygotowaniu UMOWY, zapraszamy Państwa do naszej siedziby w celu jej podpisania i odebrania.

Wytyczne do projektowania, budowy oraz odbioru sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych

W przypadku braku zmian w prawie do dysponowaniu nieruchomością,Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie wymaga ponownego składania w/w załącznika.