Kontrole

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr.123 poz. 858 ze zm.)  Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że prowadzi kontrole gminnej sieci  wodociągowo – kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy, na których zostały oddane do użytkowania nowe sieci kanalizacyjne. Kontroli podlegać będą umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, przyłącza wodociągowe i  kanalizacyjne oraz  wodomierze a także nielegalne podłączenia wód deszczowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 28 powyżej powołanej ustawy:

  1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
  2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
  3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7, podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
  4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10.000 złotych.
  5. Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 złotych za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
  6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
  7. Art.9.1 Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Podkreślamy również, że czyny zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10 000 złotych są przestępstwem, a zatem w przypadku skazania za nie przez sąd, dokonywany jest wpis w Krajowym Rejestrze Karnym. Odprowadzanie wód deszczowych lub przepompowywanie wody z piwnic do kanalizacji sanitarnej jest bezumownym korzystaniem z kanalizacji i podlega karze grzywny zgodnie z pkt. 4 oraz 5.

Aby uniknąć kar wynikających z bezumownego korzystania z infrastruktury kanalizacyjnej należy zgłosić się do ZWiK celem zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków i/lub dostawę wody. Podanie o zawarcie umowy znajdziecie Państwo w zakładce PODŁĄCZENIE.

Należy pamiętać również o tym, że bezumowne korzystanie z kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzanie do niej deszczówki powoduje wzrost opłat za ścieki dla wszystkich mieszkańców gminy, ponieważ taryfy za ścieki i wodę opracowuje się na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w roku poprzednim.

Co więcej w wyniku intensywnych opadów deszczu jakie w ostatnich latach możemy zaobserwować, zwiększona ilość ścieków przejmowanych przez sieć kanalizacji, może doprowadzić do jej przepełnienia, tymczasowej niedrożności a w skrajnych przypadkach wywołać cofkę do nisko posadowionych budynków. Wiąże się to oczywiście z nieprzyjemnymi skutkami w postaci zalania wielu domów na terenie gminy. W celu eliminacji tego procederu ZWiK zakupił specjalny sprzęt – zadymiarkę, która pozwala zweryfikować legalność sposobu zagospodarowania wód opadowych bez potrzeby wchodzenia na posesję.