Z uwagi na sytuację związaną ze stanem epidemii oraz z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, ZWiK w Ożarowie Mazowieckim, jako przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, zobowiązane do świadczenia nieprzerwanych usług na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki wprowadza poradnik dla odbiorców usług (zwanych dalej również klientami), dotyczący sposobu działania przedsiębiorstwa i realizacji kontaktów z przedsiębiorstwem.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Do odwołania nie ma możliwości załatwienia spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w siedzibie jednostki.

Cały czas nasi klienci mogą się z nami kontaktować:

Wszelkie szczegółowe i aktualne informacje dostępne na stronie pod adresem:

https://zwik.ozarow-mazowiecki.pl/

OBOWIĄZUJĄCE FORMY SKŁADANIA I ODBIORU KORESPONDENCJI:

  • listownie na adres: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  • elektronicznie: adres e-mail: biuro.podawcze@zwik.ozarow-mazowiecki.pl lub sekretariat@zwik.ozarow-mazowiecki.pl (dokumenty wymagane do złożenia w oryginale równolegle należy wysłać listownie. Dokumenty wysłane przez ZWiK w Ożarowie Mazowieckim w formie elektronicznej będą równolegle wysłane listem poleconym)
  • poprzez skrzynki podawcze/pocztowe zlokalizowane przed wejściem do biura obsługi przy ul. Partyzantów 37 i przed siedzibą przy ul.  Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim. W przypadku żądania otrzymania potwierdzenia złożenia korespondencji pozostawionej w skrzynce prosimy o kontakt telefoniczny w momencie pozostawienia tej korespondencji. Pracownik biura obsługi przyjmie takie zgłoszenie i niezwłocznie po zarejestrowaniu korespondencji prześle potwierdzenie na wskazany w korespondencji adres mailowy. Forma elektroniczna będzie stanowiła  skan pierwszej strony złożonych dokumentów z kolejnym numerem nadanym przez ZWiK w Ożarowie Maz i datą wpływu. Przy skrzynce pocztowej może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba, kolejne osoby chcące pozostawić powinny zachować odległość co najmniej dwóch metrów.

WYSTAWIENIE FAKTUR/ZGŁASZANIE STANU WODOMIERZA

Odczyty wodomierzy można podawać telefonicznie po numerem telefonu 22 722-25-49, 22 722-40-00 lub mailowo na adres biuro.podawcze@zwik.ozarow-mazowiecki.pl  lub sekretariat@zwik.ozarow-mazowiecki.pl. Stany wodomierza można zgłaszać również poprzez naszą stronę internetową w zakładce „Podaj stan wodomierza”.

ROZLICZENIA / WINDYKACJA / WYJAŚNIENIA FAKTUR

W sprawach dotyczących rozliczeń finansowych, wyjaśnień dotyczących wystawionych faktur, windykacji należy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefony 22-43-43-654 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@zwik.ozarow-mazowiecki.pl

PODPISYWANIE UMÓW NA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW

Wymagane dokumenty do podpisania umów należy przekazać w obowiązujących formach składania korespondencji. Po weryfikacji kompletności dokumentów zostanie przygotowany projekt umowy. Przygotowany projekt umowy będzie przekazywany klientowi do podpisu w uzgodnionej formie (np. mailem) lub w formie listownej. Podpisaną przez uprawnioną osobę umowę wraz z załącznikami należy złożyć do ZWiK w Ożarowie Mazowieckim w dostępnej formie składania korespondencji. Jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony umowy wraz z załącznikami zostanie odesłany do klienta.

DZIAŁ TECHNICZNO-ROZLICZENIOWY i DZIAŁ EKSPLOATACJI

1.  Składanie wniosków o ustalenia warunków technicznych i udzielenie informacji o możliwościach przyłączenia do sieci wod-kan.

Wnioski można przekazywać do ZWiK w Ożarowie Mazowieckim w obowiązującej formie składania korespondencji. Odpowiedzi na wnioski, informacje i warunki techniczne będą przekazywane wnioskodawcom w uzgodnionej formie i zgodnej z obowiązującą formą odbioru korespondencji. Nie ma możliwości osobistego odbioru dokumentów.

2.  Uzgadnianie dokumentacji projektowej.

Dokumentację do uzgodnienia należy wysyłać w obowiązującej formie składania korespondencji. Wszelkie uwagi dotyczące złożonych dokumentów będziemy przekazywać w obowiązującej formie składania i odbioru korespondencji

Uzgodniona dokumentacja techniczna będzie wysyłana za listownie lub kurierem. Nie ma możliwości osobistego odbioru dokumentów.

3.  Odczyty wodomierzy i ich wymiana.

Do odwołania pracownicy ZWiK w Ożarowie Mazowieckim nie dokonują odczytów metodą tradycyjną oraz nie prowadzą wymiany wodomierzy, poza przypadkami awarii wodomierza. W rejonach gdzie możliwy jest odczyt radiowy (bez kontaktu z Odbiorcą)  w dalszym ciągu będą przeprowadzane odczyty.

4.  Odbiory techniczne

Wszelkie prace związane z budową sieci i przyłączy wodociągowych należy  prowadzić ze szczególną ostrożnością w zakresie higieniczno-sanitarnym używając środków ochrony bezpośredniej. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy uzgodnić sposób ich w prowadzenia i odbiorów z Działem Techniczno-Rozliczeniowym telefonicznie pod nr 22 722 45 49 lub 665 88 44 70. ZWiK w Ożarowie Mazowieckim zastrzega, iż może odwołać możliwości wykonywania budowy przyłączy i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych do sieci gminnej ze względu na unikanie zagrożeń wynikających ze stanu epidemii. Nie dotyczy to budowy będących w trakcie realizacji (wykonane wykopy). W związku z powyższym prosimy inwestorów o nierozpoczynanie budowy nowych przyłączy i sieci bez zgody udzielonej przez ZWiK w Ożarowie Mazowieckim.

Inne

W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod numerem 22 722-25-49 dołożymy wszelkich starań, aby móc Państwu pomóc.

POGOTOWIE WOD-KAN

W dalszym ciągu prowadzimy dotychczasowe działania serwisowe – usuwamy zatory na sieci kanalizacyjnej i pompowniach przydomowych. Prowadzona są również prace eksploatacyjne na sieci wodociągowej.

Awarie dotyczące funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prosimy zgłaszać całodobowo pod numerem: 22 722 13 74. Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpływa na zapewnienie ciągłości dostaw wody.

W przypadku wystąpienia lokalnych awarii będziemy dynamicznie reagować w celu jak najszybszego przywracania dostawy usług.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.